0 0

Контакти

Информация за контакт

ЦЕНТРАЛЕН ОФИС

Сливен 8800, ул. Стефан Караджа 11

Мобилен: +359 887 800 599

Национален: 0700 17 270

e-mail: info@autobox.bg

e-mail: shop@cario.bg

 

Форма за контакт

Общи условия

Общи условия

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които ТЪРГОВЕЦЪТ предоставя услуги на потребителите/клиентите си посредством Интернет магазин AutoBOX.bg. Тези условия обвързват всички потребители на онлайн магазина. Потребителят/клиентът се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

2. Идентифициране на потребителя/клиента с цел възпроизвеждане на изявлението му както за приемане на Общите условия, така и за направената поръчка, се извършва чрез съхранените в лог - файлове на сървъра на AutoBOX.bg, съхранение на IP адреса на потребителя/клиента, както и всяка друга информация.

3. Продуктите, които се намират на интернет страницата на AutoBOX.bg не представляват правно обвързваща оферта, а са по-скоро демонстративен онлайн каталог, описващ  продуктовата линия на търговеца. За продукти с намалена цена не могат да се използват отстъпки от клиентски карти.

4. С подаването на заявка за поръчка на намиращите се в количката продукти, потребителите се съгласяват да закупят стоките, намиращи се в количката. Това действие има правно обвързваща сила. Клиентът получава потвърждение на поръчката и с получаване на това потвърждение се счита, че договорът е сключен.

5. ТЪРГОВЕЦЪТ си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са достъпни. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на работната седмица ТЪРГОВЕЦЪТ уведомява потребителя/клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или на посочения телефонен номер. В случай, че е направен превод по сметката на търговеца, клиентът ще може да избира между възстановяване на сумите, отказ от поръчката или чрез заместваща поръчка. 

6. Договорният език е български, а плащанията  ще  бъдат  извършвани   в   български левове с ДДС. Обявените цени са с включен ДДС.

II. ДОСТАВКА

7. Доколкото друго не е предвидено от императивните разпоредби на приложимия закон, Потребителят/клиентът носи изцяло риска от повреждане/загубване на стоката при доставката. Веднага след предаване на стоката на куриер, ТЪРГОВЕЦЪТ се освобождава от риска, който се прехвърля върху потребителя/клиента. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност  за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик.

8. Веднага след доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от потребителя/клиента или упълномощено от него лице. Евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат докладвани незабавно на ТЪРГОВЕЦА. В случай, че бъде установено наличие на щети, които са се получили при транспортирането на стоката, ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за гаранционното обслужване на тази стока. В случаите когато от ТЪРГОВЕЦА са зададени в писмена форма конкретни дата и час за доставка, изявлението има обвързваща сила. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката ТЪРГОВЕЦА не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.

8а. При предаване на стоката потребителят/клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес. 

При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, ТЪРГОВЕЦА се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.

8б. Когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента стока и това може да се установи чрез обикновения й преглед, Клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 24 часа от получаването й.

III. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

В рамките на предвидено от императивните разпоредби на приложимия закон, ТЪРГОВЕЦЪТ предлага гаранционен документ на своите клиенти за дадена закупена стока, ако такъв документ е осигурен от производителя на стоката. В документа са описани: адрес и телефон на оторизираните сервизи на закупената стока гаранционните условия на съответните сервизни центрове или производители гаранционен срок на закупената от потребителя/клиента стока.

IV. ЦЕНИ

9. Доколкото друго не е предвидено от императивните разпоредби на приложимия закон, цените на стоките, посочени на сайта не включват транспортиране до адрес на клиентът. Транспортът се заплаща допълнително от Клиента, като конкретната цена за транспорт е посочена при потвърждаване на поръчката. Изключение правят поръчки на стойност над 150.00 лв. с ДДС, които се доставят безплатно (за сметка на Търговеца).

* Безплатната доставка не важи за Леки, Лекотоварни, Мотоциклетни Гуми и Джанти. Цена за доставка на Леки, Лекотоварни, Мотоциклетни Гуми и Джанти е 5.00 лв. за брой.

* Безплатната доставка не важи за Тежкотоварни Гуми. Цена за доставка на Тежкотоварни Гуми е 10.00 лв. за брой.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА

10. Потребителят/клиентът има възможност да разглежда и да поръчва обявените стоки на Интернет магазина AutoBOX.bg.

11. Потребителят/клиентът има право да се информира за състоянието на своята поръчка.

12. Потребителят/клиентът носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. Потребителят е длъжен незабавно да уведомява ТЪРГОВЕЦА  за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване. 

13. Потребителят е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявеният начин на сайта AutoBOX.bg.

14.  Всеки потребител, независимо дали е клиент на ТЪРГОВЕЦА,  се задължава при ползване на услугите: 

  • да не нарушава и да зачита основните права и свободи на гражданите и правата на човека, съгласно Конституцията и законите на Република България и признатите международни актове;
  • да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда; 
  • да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;
  • да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, правилата на морала и добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от AutoBOX.bg услуги; 
  • да уведомява незабавно ТЪРГОВЕЦА  за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги; 
  • да не зарежда, изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол ("троянски коне"), компютърни кодове, или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер или телекомуникационните съоръжения или имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер; 
  • да не извършва злоумишлени действия; 
  • доколкото не противоречи на императивните разпоредби на приложимия закон, да обезщети ТЪРГОВЕЦА  и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които Потребителят е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез AutoBOX.bg  в нарушение на закона, настоящите Общи условия, Добрите нрави или Интернет етиката;

14а. Клиентът се задължава да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес, да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката, когато същата не е безплатна и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА

15. ТЪРГОВЕЦЪТ няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги. 

16. ТЪРГОВЕЦЪТ  има право, но не и задължение да запазва материали и информация, разположени на сървъра на AutoBOX.bg.  

17. ТЪРГОВЕЦЪТ има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя/клиента, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на ТЪРГОВЕЦА да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта. ТЪРГОВЕЦЪТ  не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез AutoBOX.bg.

17а. ТЪРГОВЕЦЪТ след получаване на плащането се задължава да прехвърли на потребителя/клиента собствеността на заявената за покупка от него стока, да достави в срок заявената за покупка стока, да проверява за техническа изправност всеки артикул преди да бъде изпратен (в случай, че това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката). 

18. ТЪРГОВЕЦЪТ  не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на ТЪРГОВЕЦА  във връзка с ползването на услугите от потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за ТЪРГОВЕЦА. Дружеството не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за стоката.

19. ТЪРГОВЕЦЪТ има право да събира и използва информация отнасяща се до неговите Потребители/клиенти, независимо дали са регистрирани.

20. Информацията по предходния член може да бъде използвана от ТЪРГОВЕЦА, освен в случай на изрично несъгласие на Потребителя, изпратено на следния e-mail адрес info@autobox.bg. ТЪРГОВЕЦЪТ събира и използва информацията, за да подобрява предлаганите услуги. Всички цели, за които ТЪРГОВЕЦА ще използва информацията ще бъдат съобразени с българското законодателството, приложимите международни актове и добрите нрави. 

21. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които ТЪРГОВЕЦЪТ не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на ТЪРГОВЕЦА
22. ТЪРГОВЕЦЪТ има право да инсталира на компютрите на потребителите кукита (cookies). Кукитата представляват текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на Потребителя и позволяват възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, Интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която ползва и записва и други.

VII. ЛИЧНИ ДАННИ

23 ТЪРГОВЕЦЪТ гарантира на своите Потребители/клиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия. ТЪРГОВЕЦА  защитава личните данни на потребителя/клиента, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в случай, че Клиентът е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, ТЪРГОВЕЦА  може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

23а ТЪРГОВЕЦЪТ се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на Клиента, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. ТЪРГОВЕЦЪТ е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

VIII. ИЗМЕНЕНИЯ

24 Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от ТЪРГОВЕЦА, което има право и да променя характеристиките на предоставяните услуги и настоящите Общи условия и на основание промени в законодателството. ТЪРГОВЕЦЪТ се задължава да уведоми Потребителя за промените в Общите условия, като на видно място в Интернет страницата си публикува съобщение за измененията им и даде достатъчен срок да се запознае с тях. В дадения срок, ако Потребителят не заяви, че отхвърля промените, то той се счита обвързан от тях. В случай, че Потребителят заяви в дадения срок, че не е съгласен с промените, то ТЪРГОВЕЦЪТ има право веднага да спре или прекрати предоставянето на услугите на Потребителя.

IX. ТЕРМИНОЛОГИЯ

25. Под “Потребител/клиент” се разбира всеки, който е заредил в Интернет страницата AutoBOX.bg на своя компютър.
26. Под “Поръчка” се разбира избраните стоки и всички други атрибути свързани с начина на доставка и заплащане на стоката от клиента/потребителя.

27. Интернет магазина AutoBOX.bg е собственост на ТЪРГОВЕЦА.

28. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването му, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на ТЪРГОВЕЦА, съобразно българското законодателство.

Условия за връщане/ Рекламация

Отказ за получаване на поръчана и доставена стока

Съгласно чл. 55, ал.1 от Закона за защита на потребителите, клиента има право да се откаже от получената стока в срок от 14 /четиринадесет/ работни дни от датата на получаване на стоката, без да дължи обезщетение или неустойка.

При необходимост от връщане на платени с карта суми по договорирани и извършени от нас услуги, това ще бъде направено от нас чрез кредитна транзакция по картата, с която е извършено плащането.

В този случай КАРИО ООД ще възстанови на клиента заплатените от него суми не по-късно от 20 дни, считано от датата, на която клиента е упражнил правото си да се откаже от стоката, съгласно чл. 55, ал. 6 от Закона за защита на потребителите.

Клиента е длъжен да съхранява получените от КАРИО ООД стоки и да се грижи за тяхното качество и безопасност по време на срока по чл. 55, ал.1 от Закона за защита на потребителите.

За да бъдат върнати обратно закупените продукти, задължително УСЛОВИЕ е те да бъдат в изряден търговски вид, без да са използвани и без да е нарушена целостта на опаковката, както и придружени с касов бон. Продуктите трябва да отговарят задължително на вида, в който клиента ги е получил. На връщане и отказ не подлежат продукти, които не отговарят на тези условия.

При връщане на закупена стока по желание на клиента, съгласно чл. 55, ал.1 от Закона за защита на потребителите, транспортните разходи транспортните разходи за изпращането и застраховката  са за сметка на клиента и не се възстановяват.

Рекламация

В случай на фабричен дефект, установен след получаването на продукта, клиентът го връща за сметка на КАРИО ООД и му се изпраща същия, а при липса на такъв - равностоен на закупения продукт. Замяната се съгласува с клиента, а при несъгласие за замяна на клиента се възстановява заплатената сума не по-късно от 20 дни, считано от датата на рекламацията. В този случай транспортните разходи са за сметка на КАРИО ООД.

Ако при получаване на стока, тя е с нарушена или разкъсана опаковка поради неправилно транспортиране или има липси, рекламацията и застраховката ще бъде уважена само в присъствието на куриера. В този случай незабавно се свържете с нас ( тел. 0892 21 46 21) или откажете да приемете стоката. Когато куриерът вече си е тръгнал, рекламацията и застраховката няма да бъдат уважени. Рекламацията се удостоверява със забележка в товарителницата на куриера. Изготвя се протокол, в който е описано констатираното състояние на пратката и опаковката й. В случай че приемете пратката на своя отговорност и не предявите своите претенции пред куриера, рекламацията се счита за недействителна.

Потребителят има право да откаже да получи заявената от него за покупка стока при спазване на законовите изисквания /Закона за задълженията и договорите, Закона за защита на потребителите/.

Ред и условия на предявяване на рекламации на акумулаторни батерии:

1.     Рекламация може да бъде предявена единствено в акумулаторния сервиз в гр. Сливен ул. Стефан Караджа № 11 при представяне на: 

1.1  Акумулаторната батерия в заредено състояние; 

1.2  Автомобила, с който е експлоатирана акумулаторната батерия; 

1.3  Гаранционна карта, попълнена при закупуване от продавача и заверена в оторизиран сервиз след проверка на зарядна система на автомобила

1.4  Да се предостави документ, удостоверяващ датата на покупка - фискален бон или фактура. 

1.     Рекламации не се приемат в случаите, при които: 

2.1  Липсват необходимите документи - Гаранционна карта, фискален бон или фактура; 

2.2  Гаранционната карта е неправилно попълнена или има корекции; 

2.3  Липсва заверка от авто-електро сервиз 

2.4  Маркировката на акумулаторната батерия не съответства на описаната в "Гаранционната карта"; 

2.5  Марката и модела на автомобила не отговарят на попълнените данни в "Гаранционната карта"; 

2.6  Извършено е неправилно свързване, монтаж или експлоатация; 

2.7  Не е спазвана "Инструкция за ескплоатация", приложена към "Гаранционната карта"; 

2.8  Неправилно избрана акумулаторна батерия, съгласно препоръките на завода производител на съответния автомобил;

2.9   Нарушен външен вид: 

-  издута или спукана кутия; 

-  следи от удар, падане или вдлъбнатини; 

-  стопени или механично повредени клеми; 

-  следи от изгаряния или топлинни деформации по кутията предизвикани от  неправилен монтаж и експлоатация, както и поради опити за извършване на  ремонтна дейност; 

2.10  Акумулаторната батерия не е укрепена към автомобила; 

2.11  Нивото на електролита е по-ниско от указаното от производителя;

2.12  Плътността на електролита е по-висока от 1.30 гр/cм ;

2.13  Съществуват видими разрушения на плочите и активната маса, което е доказателство за продължителна експлоатация при ниско ниво на електролита; 

2.14  Акумулаторната батерия е дълбоко разредена и електролитът е замръзвал; 

2.15  Електролитът в клетките е мътен в следствие разрушаване на активната маса поради неправилна експлоатация; 

2.16  Електролитът е замърсен с примеси; 

32.17 Акумулаторната батерия е разредена - плътността на електролита е по-ниска от 1.24 гр/cм или е по-ниско от 10.50 V;

2.18  Зарядната система на автомобила е неизправна. 

Забележка: Напрежението на зарядната система на автомобила, измерено върху полюсните изводи, при работещ двигател трябва да бъде: 

За 12 V инсталация -13.8 V-14.4 V 

За 6 V инсталация -6.9 V-7.2 V 

2.19  За стартерни акумулаторни батерии не се предоставя рекламация при употреба в каравани, лодки, яхти, инвалидни колички, за осветление, агрегати за ток и др. с циклично натоварване. 

2.20  От вътрешната страна на вентилите и отворите за вентилиране има тъмно кафяво оцветяване, дължащо се на системно презареждане на акумулаторната батерия. 

2.21  Консумацията на ток при не работещ двигател и изключени консуматори е по-голяма от 20 mA. 

2.22  Представените акумулаторни батерии са с напрежение в покой по-ниско от 6V. 

2.23  Акумулаторната батерия е експлоатирана не по предназначение. 

При предявяване на рекламация на акумулатор, транспортните разходи са за сметка на клиента. При уважена реална рекламация акумулатора ще се връща към клиента за сметка на Карио ООД.

КАКВИ „БИСКВИТКИ“ СЕ ИЗПОЛЗВАТ НА УЕБСАЙТА НИ?

Сесийни „бисквитки“- Този тип „бисквитки“ Ви улеснява в ползването на сайта, като те съхраняват информация временно, само в рамките на сесията на използвания браузер. Обикновено информацията, която се съхранява чрез тях, е какви продукти сте добавили в количката на електронния магазин, кои страници на сайта сте посетили и как сте стигнали до дадена информация. Тези „бисквитки“ не събират информация от Вашето крайно устройство и се изтриват автоматично, когато напуснете Уебсайта или прекратите сесията на Вашия браузър.

Постоянни "бисквитки"- Те ни дават възможност да съхраняваме конкретна информация за сърфирането, като например анализиране посещенията на сайта, как вие сте достигнали до Уебсайта, какви страници сте прегледали, какви опции сте избрали, както и накъде сте се насочили през този Уебсайт. Проследяването на тази информация, ни дава възможност да правим подобрения на Уебсайта, включително да коригираме грешки и да разширяваме съдържанието. Срокът на съхранение на този вид “бисквитки” варира според конкретното им предназначение.

"Бисквитки" на трета страна -  На нашия Уебсайт има препратки към други сайтове или вградено съдържание от други сайтове, например от Facebook, YouTube, Twitter, Google+, LinkedIn, уебсайтове на партньори на AutoBOX и др. Възможно е при посещаването на тези сайтове или отварянето на съдържанието от тях, да се складират на Вашето крайно устройство „бисквитки“ от тези уебсайтове. Именно тези „бисквитки“ се дефинират като „бисквитки на трети страни“, като AutoBox няма контрол върху генерирането и управлението на тези „бисквитки“. За това Ви съветваме да потърсите информация за тях и за начина им на управление на уебсайтовете на съответните трети страни.

Как мога да управлявам използването на „бисквитки“ ?

Всички браузъри позволяват управлението на „бисквитки“ от специално създадена за целта папка на Вашия браузър. Можете да блокирате получаването на „бисквитки“, да изтриете всички или част от тях или да зададете Вашите настройки за предпочитания по отношение на използването на „бисквитки“ преди да инициирате посещение на www.autobox.bg. Имайте предвид, че изтриването или блокирането на „бисквитки“ може да повлияе неблагоприятно върху функциите на нашия Уебсайт, а оттам и върху Вашето потребителско преживяване на него.

Изключване или блокиране на „бисквитки“

Контролирането, изключването или блокирането на „бисквитките“ се управлява от настройките на Вашия браузер. По-долу ще намерите линкове с препратки към помощна информация в Интернет относно как се извършва контрола на „бисквитки“ в различните видове браузери. Имайте предвид, че пълната забрана на използването на всички „бисквитки“, може да рефлектира върху функционалното представяне на сайта, неговата ефективност и достъпването на определена информация.

Internet Explorer | Firefox | Chrome | Safari | Opera | Blackberry | Safari iOS | Windows Mobile

Всички „бисквитки“, които се ползват на Уебсайта ни се заличават/изтриват автоматично след определен период от време. Този период варира до 730 дни според предназначението на конкретната „бисквитка“.

 

Условия за поверителност и защита на личните данни

Политика за защита на личните данни

AutoBOX express service е верига автосервизи с национално покритие, специализирана в следгаранционно обслужване на всички видове автомобили. Предлагаме на клиентите най-високо ниво на автосервизни услуги, консумативи на водещи световни производители и авточасти с гарантирано качество и произход.

С тази политика целим да Ви информираме относно обработката на лични данни, които събираме от потребителите на нашия уебсайт (www.autobox.bg). Също така настоящата политика е насочена и към потребителите, използващи стоки и услуги, предоставяни от „Карио“ ООД във веригата от автосервизи на AutoBOX express service.

Личните данни обхващат цялата информация, свързана с идентифицирано или подлежащо на идентифициране физическо лице. Това включва информация като име, адрес, електронна поща, пощенски адрес или телефонен номер. Информация, която не е пряко свързана с Вашата самоличност, нап броят на потребителите на интернет сайта не попада в този обхват.

AutoBOX express service уважава и зачита неприкосновеността на личния живот на всички потребители на уебсайта. Настоящата политика за защита на личните данни описва начините и условията, при които AutoBOX express service обработва и използва Вашите лични данни. Препоръчваме ви да прочетете тази политика за защита на личните данни, за да получите повече информация относно обработката и използването на личните Ви данни.

Приложимо законодателство към тази Политика за защита на личните данни е Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица по отношение на обработката на лични данни и за свободното движение на такива данни и отменяне на Директива 95/46 / ЕО („Общ регламент за защита на данни“ или „ОРЗД “) и българското законодателство в областта на защитата на лични данни.

КОИ СМЕ НИЕ?

Администратор на Вашите лични данни по смисъла на ОРЗД и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) в България е „Карио“ ООД (наричано по-долу „Карио“ или Дружеството).

„Карио“ ООД е търговско дружество, регистрирано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 200507646, със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, бул. Банско шосе 13 А.

КАК ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС?

В случай, че имате въпроси и/или искания, свързани с Ваши лични данни, които Дружеството обработва, може да се свържете с нас на адрес адрес: гр. Сливен, бул. Банско шосе 13 А, email: dpo@cario.bg    

Нашето длъжностното лице по защита на личните данни е Соня Божидарова Боснова, ел. поща: dpo@cario.bg

Карио уважава поверителността на личните Ви данни. Защитата на личната Ви информация през целия процес на обработка на лични данни, както и сигурността на всички данни, обработвани от Дружеството, е важен въпрос за нас. Ние обработваме личните данни, събрани по време на посещението Ви на нашата уеб-страница поверително и в съответствие със законовите разпоредби на национално и европейско ниво.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ ПОЛИТИКАТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ?

Тази политика за защита на личните данни има за цел да Ви представи изчерпателна информация на ясен и достъпен език за това какви действия се извършват с личните данни, които предоставяте на Карио включително:

-       Какви лични данни събираме за Вас?

-       Каква е целта на тяхното събиране?

-       За какъв срок съхраняваме предоставените лични данни?

-       С кого споделяме Вашите лични данни?

-       Какви са Вашите права относно предоставените лични данни и как може да ги упражните?

-       Как Ви уведомяваме за промяна на нашата Политика за защита на личните данни?

С тази Политика за защита на личните данни Карио декларира, че прилага всички технически и организационни мерки за защита на личните данни на физическите лица, които са предписани от закон или друг нормативен акт на национално и европейско ниво.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ ЛИЧНИТЕ ДАННИ?

Всяка информация и данни, чрез които може да се идентифицира физическо лице, пряко или непряко попада под дефиницията за лични данни.

Така напр. непряко идентифициране е номерът на мобилния Ви телефон. Пряко идентифициране се постига, когато предоставите уникален идентификатор като например ЕГН, ЛНЧ и др.

„Специални категории лични данни“ са данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации, както и обработването на генетични данни, биометрични данни за целите единствено на идентифицирането на физическо лице, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическото лице.

„Данни относно специални категории субекти“ са данни, отнасяши се до специални категории субекти (например лични данни на деца), за които Карио полага допълнителни мерки за защита.

КАКВИ ЛИЧНИ ДАННИ СЪБИРА КАРИО ЗА ВАС?

Категории лични данни

Видове

Информация за Вас

Име, презиме, фамилия

Контакти

Електронна поща, телефон

Персонални идентификатори

Единен граждански номер (ЕГН), необходим при издаване на фактура

Данни за притежаван автомобил

Номер на автомобил, марка, модел, номер на рама и други, необходими при издаване на клубна карта autobox

Бисквитки (Cookies)

Данни, събирани от Бисквитки (Cookies) за идентифициране на браузъра или устройството Ви

Други данни

Други лични данни, които може да предоставите при използване на уеб сайта ни или позвъняване на сервизния ни телефон 0700 12 270

 

Карио не събира специални категории лични данни, тъй като такива не са необходими за използването на нашия уебсайт и/или за предоставянето на стоки и услуги. В случай, че чувствителни категории лични данни бъдат предоставени от Вас в хода на комуникацията Ви с Дружеството или използването на уеб-сайта ни, то същите ще бъдат изтрити в максимално кратки срокове, след като бъде установано обработването им.

НА КАКВО ОСНОВАНИЕ КАРИО ОБРАБОТВА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ?

Обработването на лични данни включва събиране, съхранение, унищожаване, предаване, коригиране, актуализиране, изтриване, унищожаване и всички други действия, които се извършват с Вашите лични данни.

Карио обработва лични данни на основание изпълнението на договор с потребиртеля (чл. 6, ал. 1, буква „б“ от ОРЗД) или след получено ясно, свободно и недвусмислено съгласие от Вас за целите на обработването, изразено посредством доброволната Ви регистрация на уеб сайта www.autobox.bg (чл. 6, ал. 1, буква „a“ от ОРЗД).

Съгласието, което предоставяте може винаги да бъде оттеглено, като се свържете с нас или използвате формата за контакт, достъпна на нашия уеб сайт.

ЗА КАКВИ ЦЕЛИ СЪБИРАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?

Получените от Вас лични данни ще бъдат използвани, за следните цели:

-       Осигуряване на възможност за изпозлване на всички функционалности на уеб сайта и правена на поръчки по интернет;

-       Изпълнение и администриране на договори за сервизно обслужване и доставка на резервни части;

-       Издаване, администриране и отчитане на отстъпки при направени поръчки за притежателите на клубна карта autobox;

-       Маркетингови активности, в случай, че са налице законовите предпоставки за това;

ПО КАКЪВ НАЧИН ОБРАБОТВАМЕ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ?

При осъществяване на посещение на уебсайта от Ваша страна, Карио обработва (събира) предоставените от Вас лични данни, по следните начини:

-       чрез попълване от Ваша страна на формата за създаване на акаунт на нашия уебсайт (https://autobox.bg/customer/account/create/)

-       на място при посещение на сервиз от мрежата на Карио, където се обработват необходимите данни за изпълнение на заявената от вас услуга / стока;

-       чрез обработка на информация за IP адреси, cookies (бисквитки), операционна система и тип браузър.

КОЛКО ВРЕМЕ СЪХРАНЯВАМЕ И ОБРАБОТВАМЕ ВАШИТЕ ДАННИ ПРЕДИ ДА ГИ УНИЩОЖИМ?

В зависимост от основанието, на което обработваме личните Ви данни, срокът за съхранение на личните данни може да бъде различен.

Вашите лични данни се съхраняват от нас за срок до отпадане на основанието ни за обработване.  След изтичането на този срок и в случай, че не съществува законово основание за продължаване съхранението на личните Ви данни, информацията за Вас се унищожава.

НА КОГО МОЖЕМ ДА ПРЕДАВАМЕ ПРЕДОСТАВЕНИТЕ ОТ ВАС ЛИЧНИ ДАННИ?

Карио се задължава да не предоставя личните Ви данни без Вашето изрично съгласие на трети лица, освен, когато е необходимо за изпълнение на законови задължения. Карио се задължава да не разкрива Ваши лични данни на трети стрни, намиращи се извън Европейския Съюз при липса на съответните адекватни мерки за защита на данните.

КАКВИ СА ВАШИТЕ ПРАВА ОТНОСНО ПРЕДОСТАВЕНИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ И КАК МОЖЕ ДА ГИ УПРАЖНИТЕ?

Вие имате следните права относно Вашите лични данни, които се обработват от Карио:

       i)   Право на достъп;

       ii)  Право на коригиране;

       iii) Право на преносимост на данните;

       iv) Право на изтриване (право „да бъдеш забравен“);

       v)  Право да се иска ограничаване на обработването;

       vi) Право на възражение срещу обработването на лични данни;

       vii) Право на субекта на лични данни да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, независимо дали това обработване включва и профилиране.

Може да упражните всяко едно от гореописаните права като подадете официално запитване на адрес: гр. Сливен, бул. Банско шосе 13 А или email: dpo@cario.bg. За упражняване на Вашите права е необходимо по безспорен начин да се констатира самоличността на заявителя на искането за упражняване на права.

Също така имате право да подадете жалба до Комисия за зашита на личните данни, когато са налице съответните предпоставки за това.

ПРОМЕНИ В ПОЛИТИКАТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Настоящата политика може да бъде актуализирана периодично, за да отразява промените в практиките за защита на личните данни. Карио се задължава да Ви уведоми за всички съществени промени в тази политика за защита на личните данни.

Настоящата политика за защита на личните данни е приета и в сила от месец януари 2020 г.