0 0

Контакти

Информация за контакт

ЦЕНТРАЛЕН ОФИС

Сливен 8800, ул. Стефан Караджа 11

Мобилен: +359 889 998 806

Национален: 0700 17 270

e-mail: info@autobox.bg

e-mail: shop@cario.bg

 

Форма за контакт

Общи условия

Общи условия

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които ТЪРГОВЕЦЪТ предоставя услуги на потребителите/клиентите си посредством Интернет магазин AutoBOX.bg. Тези условия обвързват всички потребители на онлайн магазина. Потребителят/клиентът се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

2. Идентифициране на потребителя/клиента с цел възпроизвеждане на изявлението му както за приемане на Общите условия, така и за направената поръчка, се извършва чрез съхранените в лог - файлове на сървъра на AutoBOX.bg, съхранение на IP адреса на потребителя/клиента, както и всяка друга информация.

3. Продуктите, които се намират на интернет страницата на AutoBOX.bg не представляват правно обвързваща оферта, а са по-скоро демонстративен онлайн каталог, описващ  продуктовата линия на търговеца. За продукти с намалена цена не могат да се използват отстъпки от клиентски карти.

4. С подаването на заявка за поръчка на намиращите се в количката продукти, потребителите се съгласяват да закупят стоките, намиращи се в количката. Това действие има правно обвързваща сила. Клиентът получава потвърждение на поръчката и с получаване на това потвърждение се счита, че договорът е сключен.

5. ТЪРГОВЕЦЪТ си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са достъпни. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на работната седмица ТЪРГОВЕЦЪТ уведомява потребителя/клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или на посочения телефонен номер. В случай, че е направен превод по сметката на търговеца, клиентът ще може да избира между възстановяване на сумите, отказ от поръчката или чрез заместваща поръчка. 

6. Договорният език е български, а плащанията  ще  бъдат  извършвани   в   български левове с ДДС. Обявените цени са с включен ДДС.

II. ДОСТАВКА

7. Доколкото друго не е предвидено от императивните разпоредби на приложимия закон, Потребителят/клиентът носи изцяло риска от повреждане/загубване на стоката при доставката. Веднага след предаване на стоката на куриер, ТЪРГОВЕЦЪТ се освобождава от риска, който се прехвърля върху потребителя/клиента. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност  за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик.

8. Веднага след доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от потребителя/клиента или упълномощено от него лице. Евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат докладвани незабавно на ТЪРГОВЕЦА. В случай, че бъде установено наличие на щети, които са се получили при транспортирането на стоката, ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за гаранционното обслужване на тази стока. В случаите когато от ТЪРГОВЕЦА са зададени в писмена форма конкретни дата и час за доставка, изявлението има обвързваща сила. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката ТЪРГОВЕЦА не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.

8а. При предаване на стоката потребителят/клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес. 

При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, ТЪРГОВЕЦА се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.

8б. Когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента стока и това може да се установи чрез обикновения й преглед, Клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 24 часа от получаването й.

III. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

В рамките на предвидено от императивните разпоредби на приложимия закон, ТЪРГОВЕЦЪТ предлага гаранционен документ на своите клиенти за дадена закупена стока, ако такъв документ е осигурен от производителя на стоката. В документа са описани: адрес и телефон на оторизираните сервизи на закупената стока гаранционните условия на съответните сервизни центрове или производители гаранционен срок на закупената от потребителя/клиента стока.

IV. ЦЕНИ

9. Доколкото друго не е предвидено от императивните разпоредби на приложимия закон, цените на стоките, посочени на сайта не включват транспортиране до адрес на клиентът. Транспортът се заплаща допълнително от Клиента, като конкретната цена за транспорт е посочена при потвърждаване на поръчката. Изключение правят поръчки на стойност над 100.00 лв. с ДДС, които се доставят безплатно (за сметка на Търговеца).

* Безплатната доставка не важи за Леки, Лекотоварни и Мотоциклетни Гуми. Цена за доставка на Леки, Лекотоварни и Мотоциклетни Гуми е 4.80 лв. за брой.

* Безплатната доставка не важи за Тежкотоварни Гуми. Цена за доставка на Тежкотоварни Гуми е 10.00 лв. за брой.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА

10. Потребителят/клиентът има възможност да разглежда и да поръчва обявените стоки на Интернет магазина AutoBOX.bg.

11. Потребителят/клиентът има право да се информира за състоянието на своята поръчка.

12. Потребителят/клиентът носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. Потребителят е длъжен незабавно да уведомява ТЪРГОВЕЦА  за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване. 

13. Потребителят е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявеният начин на сайта AutoBOX.bg.

14.  Всеки потребител, независимо дали е клиент на ТЪРГОВЕЦА,  се задължава при ползване на услугите: 

 • да не нарушава и да зачита основните права и свободи на гражданите и правата на човека, съгласно Конституцията и законите на Република България и признатите международни актове;
 • да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда; 
 • да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;
 • да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, правилата на морала и добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от AutoBOX.bg услуги; 
 • да уведомява незабавно ТЪРГОВЕЦА  за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги; 
 • да не зарежда, изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол ("троянски коне"), компютърни кодове, или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер или телекомуникационните съоръжения или имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер; 
 • да не извършва злоумишлени действия; 
 • доколкото не противоречи на императивните разпоредби на приложимия закон, да обезщети ТЪРГОВЕЦА  и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които Потребителят е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез AutoBOX.bg  в нарушение на закона, настоящите Общи условия, Добрите нрави или Интернет етиката;

14а. Клиентът се задължава да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес, да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката, когато същата не е безплатна и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА

15. ТЪРГОВЕЦЪТ няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги. 

16. ТЪРГОВЕЦЪТ  има право, но не и задължение да запазва материали и информация, разположени на сървъра на AutoBOX.bg.  

17. ТЪРГОВЕЦЪТ има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя/клиента, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на ТЪРГОВЕЦА да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта. ТЪРГОВЕЦЪТ  не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез AutoBOX.bg.

17а. ТЪРГОВЕЦЪТ след получаване на плащането се задължава да прехвърли на потребителя/клиента собствеността на заявената за покупка от него стока, да достави в срок заявената за покупка стока, да проверява за техническа изправност всеки артикул преди да бъде изпратен (в случай, че това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката). 

18. ТЪРГОВЕЦЪТ  не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на ТЪРГОВЕЦА  във връзка с ползването на услугите от потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за ТЪРГОВЕЦА. Дружеството не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за стоката.

19. ТЪРГОВЕЦЪТ има право да събира и използва информация отнасяща се до неговите Потребители/клиенти, независимо дали са регистрирани.

20. Информацията по предходния член може да бъде използвана от ТЪРГОВЕЦА, освен в случай на изрично несъгласие на Потребителя, изпратено на следния e-mail адрес info@autobox.bg. ТЪРГОВЕЦЪТ събира и използва информацията, за да подобрява предлаганите услуги. Всички цели, за които ТЪРГОВЕЦА ще използва информацията ще бъдат съобразени с българското законодателството, приложимите международни актове и добрите нрави. 

21. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които ТЪРГОВЕЦЪТ не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на ТЪРГОВЕЦА
22. ТЪРГОВЕЦЪТ има право да инсталира на компютрите на потребителите кукита (cookies). Кукитата представляват текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на Потребителя и позволяват възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, Интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която ползва и записва и други.

VII. ЛИЧНИ ДАННИ

23 ТЪРГОВЕЦЪТ гарантира на своите Потребители/клиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия. ТЪРГОВЕЦА  защитава личните данни на потребителя/клиента, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в случай, че Клиентът е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, ТЪРГОВЕЦА  може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

23а ТЪРГОВЕЦЪТ се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на Клиента, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. ТЪРГОВЕЦЪТ е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

VIII. ИЗМЕНЕНИЯ

24 Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от ТЪРГОВЕЦА, което има право и да променя характеристиките на предоставяните услуги и настоящите Общи условия и на основание промени в законодателството. ТЪРГОВЕЦЪТ се задължава да уведоми Потребителя за промените в Общите условия, като на видно място в Интернет страницата си публикува съобщение за измененията им и даде достатъчен срок да се запознае с тях. В дадения срок, ако Потребителят не заяви, че отхвърля промените, то той се счита обвързан от тях. В случай, че Потребителят заяви в дадения срок, че не е съгласен с промените, то ТЪРГОВЕЦЪТ има право веднага да спре или прекрати предоставянето на услугите на Потребителя.

IX. ТЕРМИНОЛОГИЯ

25. Под “Потребител/клиент” се разбира всеки, който е заредил в Интернет страницата AutoBOX.bg на своя компютър.
26. Под “Поръчка” се разбира избраните стоки и всички други атрибути свързани с начина на доставка и заплащане на стоката от клиента/потребителя.

27. Интернет магазина AutoBOX.bg е собственост на ТЪРГОВЕЦА.

28. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването му, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на ТЪРГОВЕЦА, съобразно българското законодателство.

Условия за връщане/ Рекламация

Отказ за получаване на поръчана и доставена стока

Съгласно чл. 55, ал.1 от Закона за защита на потребителите, клиента има право да се откаже от получената стока в срок от 14 /четиринадесет/ работни дни от датата на получаване на стоката, без да дължи обезщетение или неустойка.

При необходимост от връщане на платени с карта суми по договорирани и извършени от нас услуги, това ще бъде направено от нас чрез кредитна транзакция по картата, с която е извършено плащането.

В този случай КАРИО ООД ще възстанови на клиента заплатените от него суми не по-късно от 20 дни, считано от датата, на която клиента е упражнил правото си да се откаже от стоката, съгласно чл. 55, ал. 6 от Закона за защита на потребителите.

Клиента е длъжен да съхранява получените от КАРИО ООД стоки и да се грижи за тяхното качество и безопасност по време на срока по чл. 55, ал.1 от Закона за защита на потребителите.

За да бъдат върнати обратно закупените продукти, задължително УСЛОВИЕ е те да бъдат в изряден търговски вид, без да са използвани и без да е нарушена целостта на опаковката, както и придружени с касов бон. Продуктите трябва да отговарят задължително на вида, в който клиента ги е получил. На връщане и отказ не подлежат продукти, които не отговарят на тези условия.

При връщане на закупена стока по желание на клиента, съгласно чл. 55, ал.1 от Закона за защита на потребителите, транспортните разходи транспортните разходи за изпращането и застраховката  са за сметка на клиента и не се възстановяват.

Рекламация

В случай на фабричен дефект, установен след получаването на продукта, клиентът го връща за сметка на КАРИО ООД и му се изпраща същия, а при липса на такъв - равностоен на закупения продукт. Замяната се съгласува с клиента, а при несъгласие за замяна на клиента се възстановява заплатената сума не по-късно от 20 дни, считано от датата на рекламацията. В този случай транспортните разходи са за сметка на КАРИО ООД.

Ако при получаване на стока, тя е с нарушена или разкъсана опаковка поради неправилно транспортиране или има липси, рекламацията и застраховката ще бъде уважена само в присъствието на куриера. В този случай незабавно се свържете с нас ( тел. 0892 21 46 21) или откажете да приемете стоката. Когато куриерът вече си е тръгнал, рекламацията и застраховката няма да бъдат уважени. Рекламацията се удостоверява със забележка в товарителницата на куриера. Изготвя се протокол, в който е описано констатираното състояние на пратката и опаковката й. В случай че приемете пратката на своя отговорност и не предявите своите претенции пред куриера, рекламацията се счита за недействителна.

Потребителят има право да откаже да получи заявената от него за покупка стока при спазване на законовите изисквания /Закона за задълженията и договорите, Закона за защита на потребителите/.

Ред и условия на предявяване на рекламации на акумулаторни батерии:

 1. Рекламация може да бъде предявена единствено в акумулаторния сервиз в гр. Сливен ул. Стефан Караджа № 11 при представяне на: 

1.1  Акумулаторната батерия в заредено състояние; 

1.2  Автомобила, с който е експлоатирана акумулаторната батерия; 

1.3  Гаранционна карта, попълнена при закупуване от продавача и заверена в оторизиран сервиз след проверка на зарядна система на автомобила

1.4  Да се предостави документ, удостоверяващ датата на покупка - фискален бон или фактура. 

 1. Рекламации не се приемат в случаите, при които: 

2.1  Липсват необходимите документи - Гаранционна карта, фискален бон или фактура; 

2.2  Гаранционната карта е неправилно попълнена или има корекции; 

2.3  Липсва заверка от авто-електро сервиз 

2.4  Маркировката на акумулаторната батерия не съответства на описаната в "Гаранционната карта"; 

2.5  Марката и модела на автомобила не отговарят на попълнените данни в "Гаранционната карта"; 

2.6  Извършено е неправилно свързване, монтаж или експлоатация; 

2.7  Не е спазвана "Инструкция за ескплоатация", приложена към "Гаранционната карта"; 

2.8  Неправилно избрана акумулаторна батерия, съгласно препоръките на завода производител на съответния автомобил;

2.9   Нарушен външен вид: 

-  издута или спукана кутия; 

-  следи от удар, падане или вдлъбнатини; 

-  стопени или механично повредени клеми; 

-  следи от изгаряния или топлинни деформации по кутията предизвикани от  неправилен монтаж и експлоатация, както и поради опити за извършване на  ремонтна дейност; 

2.10  Акумулаторната батерия не е укрепена към автомобила; 

2.11  Нивото на електролита е по-ниско от указаното от производителя;

2.12  Плътността на електролита е по-висока от 1.30 гр/cм ;

2.13  Съществуват видими разрушения на плочите и активната маса, което е доказателство за продължителна експлоатация при ниско ниво на електролита; 

2.14  Акумулаторната батерия е дълбоко разредена и електролитът е замръзвал; 

2.15  Електролитът в клетките е мътен в следствие разрушаване на активната маса поради неправилна експлоатация; 

2.16  Електролитът е замърсен с примеси; 

32.17 Акумулаторната батерия е разредена - плътността на електролита е по-ниска от 1.24 гр/cм или е по-ниско от 10.50 V;

2.18  Зарядната система на автомобила е неизправна. 

Забележка: Напрежението на зарядната система на автомобила, измерено върху полюсните изводи, при работещ двигател трябва да бъде: 

За 12 V инсталация -13.8 V-14.4 V 

За 6 V инсталация -6.9 V-7.2 V 

2.19  За стартерни акумулаторни батерии не се предоставя рекламация при употреба в каравани, лодки, яхти, инвалидни колички, за осветление, агрегати за ток и др. с циклично натоварване. 

2.20  От вътрешната страна на вентилите и отворите за вентилиране има тъмно кафяво оцветяване, дължащо се на системно презареждане на акумулаторната батерия. 

2.21  Консумацията на ток при не работещ двигател и изключени консуматори е по-голяма от 20 mA. 

2.22  Представените акумулаторни батерии са с напрежение в покой по-ниско от 6V. 

2.23  Акумулаторната батерия е експлоатирана не по предназначение. 

При предявяване на рекламация на акумулатор, транспортните разходи са за сметка на клиента. При уважена реална рекламация акумулатора ще се връща към клиента за сметка на Карио ООД.

КАКВИ „БИСКВИТКИ“ СЕ ИЗПОЛЗВАТ НА УЕБСАЙТА НИ?

Сесийни „бисквитки“- Този тип „бисквитки“ Ви улеснява в ползването на сайта, като те съхраняват информация временно, само в рамките на сесията на използвания браузер. Обикновено информацията, която се съхранява чрез тях, е какви продукти сте добавили в количката на електронния магазин, кои страници на сайта сте посетили и как сте стигнали до дадена информация. Тези „бисквитки“ не събират информация от Вашето крайно устройство и се изтриват автоматично, когато напуснете Уебсайта или прекратите сесията на Вашия браузър.

Постоянни "бисквитки"- Те ни дават възможност да съхраняваме конкретна информация за сърфирането, като например анализиране посещенията на сайта, как вие сте достигнали до Уебсайта, какви страници сте прегледали, какви опции сте избрали, както и накъде сте се насочили през този Уебсайт. Проследяването на тази информация, ни дава възможност да правим подобрения на Уебсайта, включително да коригираме грешки и да разширяваме съдържанието. Срокът на съхранение на този вид “бисквитки” варира според конкретното им предназначение.

"Бисквитки" на трета страна -  На нашия Уебсайт има препратки към други сайтове или вградено съдържание от други сайтове, например от Facebook, YouTube, Twitter, Google+, LinkedIn, уебсайтове на партньори на AutoBOX и др. Възможно е при посещаването на тези сайтове или отварянето на съдържанието от тях, да се складират на Вашето крайно устройство „бисквитки“ от тези уебсайтове. Именно тези „бисквитки“ се дефинират като „бисквитки на трети страни“, като AutoBox няма контрол върху генерирането и управлението на тези „бисквитки“. За това Ви съветваме да потърсите информация за тях и за начина им на управление на уебсайтовете на съответните трети страни.

Как мога да управлявам използването на „бисквитки“ ?

Всички браузъри позволяват управлението на „бисквитки“ от специално създадена за целта папка на Вашия браузър. Можете да блокирате получаването на „бисквитки“, да изтриете всички или част от тях или да зададете Вашите настройки за предпочитания по отношение на използването на „бисквитки“ преди да инициирате посещение на www.autobox.bg. Имайте предвид, че изтриването или блокирането на „бисквитки“ може да повлияе неблагоприятно върху функциите на нашия Уебсайт, а оттам и върху Вашето потребителско преживяване на него.

Изключване или блокиране на „бисквитки“

Контролирането, изключването или блокирането на „бисквитките“ се управлява от настройките на Вашия браузер. По-долу ще намерите линкове с препратки към помощна информация в Интернет относно как се извършва контрола на „бисквитки“ в различните видове браузери. Имайте предвид, че пълната забрана на използването на всички „бисквитки“, може да рефлектира върху функционалното представяне на сайта, неговата ефективност и достъпването на определена информация.

Internet Explorer | Firefox | Chrome | Safari | Opera | Blackberry | Safari iOS | Windows Mobile

Всички „бисквитки“, които се ползват на Уебсайта ни се заличават/изтриват автоматично след определен период от време. Този период варира до 730 дни според предназначението на конкретната „бисквитка“.

Условия за поверителност и защита на личните данни

 

УСЛОВИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

I. Въведение

1. Общ регламент за защита на личните данни

Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент за защита на данните) има пряко действие и предполага изменение в законодателството на страните -членки на ЕС в областта на защитата на личните данни. Неговата цел е да защитава "правата и свободите" на физическите лица и да се гарантира, че личните данни не се обработват без тяхно знание, и когато е възможно, че се обработва с тяхно съгласие.

2. Обхват очертан от Общия регламент за защита на данните

Материален обхват (член 2 от регламента) – регламента се прилага за обработването на лични данни изцяло или частично с автоматични средства, както и за обработването с други средства на лични данни (например ръчно и на хартия), които са част от регистър с лични данни или които са предназначени да съставляват част от регистър с лични данни.

Териториален обхват (член 3 от регламента) – правилата наОбщия Регламент ще важат за всички администратори на лични данни, които са установени в ЕС, които обработват лични данни на физически лица, в контекста на своята дейност. Ще се прилага и за администратори извън ЕС, които обработват лични данни с цел да предлагат стоки и услуги или ако наблюдават поведението на субектите на данни, които пребивават в ЕС.

3. Понятия

 „Лични данни" - всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано ( т.нар. „субект на данни"); Физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице; 

„Специални категории лични данни“ – лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации и обработката на генетични данни, биометричните данни за уникално идентифициране на физическо лице, данни отнасящи се до здравето или данни относно сексуалния живот на физическо лице или сексуална ориентация.

„Обработване" - означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;

 „Администратор" - всяко физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни; когато целите и средствата за това обработване се определят от правото на ЕС или правото на държава членка, администраторът или специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат установени в правото на Съюза или в правото на държава членка;

„Субект на данните“– всяко живо физическо лице, което е предмет на личните данни съхранявани от Администратора.

„Съгласие на субекта на данните" - всяко свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено указание за волята на субекта на данните, посредством изявление или ясно потвърждаващо действие, което изразява съгласието му свързаните с него лични данни да бъдат обработени;

„Дете“ – Общият Регламент определя дете като всеки на възраст под 16 години въпреки че това може да бъде намалена на 13 от правото на държавата-членка. Обработката на лични данни на едно дете е законно само, ако родител или попечител е дал съгласие. Администраторът полага разумни усилия, за да провери в такива случаи, че притежателят на родителската отговорност за детето е дал или упълномощен да даде съгласието си.

 „Нарушение на сигурността на лични данни" - нарушение на сигурността, което води до случайно или неправомерно унищожаване, загуба, промяна, неразрешено разкриване или достъп до лични данни, които се предават, съхраняват или обработват по друг начин;

 „Получател" - физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, пред която се разкриват личните данни, независимо дали е трета страна или не. Същевременно публичните органи, които могат да получават лични данни в рамките на конкретно разследване в съответствие с правото на Съюза или правото на държава членка, не се считат за „получатели"; обработването на тези данни от посочените публични органи отговаря на приложимите правила за защита на данните съобразно целите на обработването;

 1. Задължения на администраторите на лични данни и роли по Регламент (ЕС) 2016/679

1. Събирането и обработването на лични данни за физическите лица-клиенти на онлайн магазин AutoBOX се извършва от  следните юридически лица/фирми като администратори на личните данни, а именно : „КАРИО“ ООД с ЕИК 200507646 гр.Сливен ул.“Банско шосе“ № 13А; „КАЛЕ“ ЕООД с ЕИК 119020039 гр.Сливен ул.“Банско шосе“ № 13А; „СПЕКТА АУТО“ ООД с ЕИК 102226052 гр.Бургас ул.“Индустриална“ № 19; „ПРОФИАУТО“ ООД с ЕИК 204196559 гр.Сливен ул.“Банско шосе“ № 13А; „СТИЛ 96“ ООД с ЕИК 108009269 гр.Кърджали ул.“Заводска“ № 1; „НИК СТИЛ“ ООД с ЕИК 108571646 гр.Кърджали ул.“Заводска“ № 1; „ПРИМОТЕК“ ООД с ЕИК 123588243 гр.Стара Загора бул.“Свети Патриарх Евтимий“ № 42.

 

2. Висшето ръководство и всички  членове на управителните или надзорните  органи на горепосочените администратори на лични данни са отговорни за разработване и насърчаване на добри практики в областта на обработване на информацията за личните данни;

3. За управлението на личните данни в рамките както и за гарантирането на възможността за доказване на съответствието  със законодателството за защита на данните и добрите практики е назначено Длъжностното лице по защита на данните, което отговаря по защита на данните.

4. Длъжностното лице по защита на данните, което висшето ръководство и всички  членове на управителните или надзорните  органи на посочените в т.1 администратори е избрало като подходящо, квалифицирано и опитно е юрист по образование  - магистър по „Право“ с 20 годишен юридически стаж в областта на българското и европейско гражданско право и съдопроизводство.

 1. Принципи за защита на данните

1. Личните данни трябва да бъдат обработвани законосъобразно, добросъвестно и прозрачно.

 

Законосъобразно – да идентифицира законна основа за администратора, преди да може да обработва лични данни. Те често са посочени като "основания за обработване", например „съгласие“.

Добросъвестно - за да може обработването да бъде добросъвестно, администраторът на данни трябва да предостави определена информация на субектите на данни, доколкото това е практически възможно. Това важи независимо дали личните данни са получени директно от субектите на данни или от други източници.

Прозрачно – обработването включва правила относно предоставяне на поверителна информация на субектите на данни и тези правила са подробни и конкретни, като информацията съобщавана с тях на субекта е на ясен и разбираем език.

Какви Ваши лични данни и на какво правно основание обработваме ние като администратори :

А) Предоставени от Вас данни, необходими за идентификация и изпълнение на договорните задължения между администратора на лични данни и клиента:

 • · три имена, ЕГН или личен номер на чужденец, адрес, телефон и/или адрес на електронната поща за връзка с Вас, или посочено от Вас лице за контакт;
 • · три имена, ЕГН, адрес и други данни на Ваш пълномощник, посочени в документа, с който сте го упълномощили да Ви представлява пред администратора на лични данни;
 • · данни, събирани при плащане, направено към администратора на лични данни, включително и по начина, посочен в Правилата за онлайн пазаруване на www.autobox.bg; · данни от профила ви за достъп до www.autobox.bg – потребителско име, история на заявките / поръчките;
 • · адрес за доставка

Б) Данни, изготвени и генерирани от администратора на лични данни в процеса на предоставяне на услугите/стоките:

 • · номер на услуга, клиентски номер, справки към сметки/фактури и размер на съдържащите се в тях задължения;
 • · данни, необходими за изготвяне на сметките и/или фактурите за предоставените стоки/услуги, включително и лизингови вноски, както и за доказване на тяхната достоверност, а именно : вид на използваната услуга, общ брой мерни единици, начислени за съответния период на изготвяне на периодичните сметки; стойност на ползваните услуги; информация за избрания от Вас начин на плащане, извършени и дължими плащания; информация за промени в ползването на услугите;
 • · видеозапис/аудиозапис при посещение в магазините и/или сервизите на веригата в цялата страна, изготвен с оборудване за видеонаблюдение/аудионаблюдение за охранителни цели и с оглед осигуряване на безопасна и спокойна среда за работа на нашите работници/служители и съответно и за необезпокоявано и добро обслужване на посетителите/клиентите в търговските/сервизните обекти на веригата;
 • · IP адрес при посещение на уебсайта ни;
 • · информация за вида и съдържанието на договорното отношение, както и всяка друга информация, свързана с договорното правоотношение, включително електронна поща, писма, информация за заявките ви за отстраняване на проблеми, жалби, молби, оплаквания и друга обратна връзка, която получаваме от вас;
 • · информация за кредитен рейтинг при закупуване на наши стоки на изплщане/лизинг;
 • · данни за предпочитаните от Вас стоки и услуги

В) Данни, събирани от администратора на лични данни с изричното съгласие на клиента:

С ВАШЕТО СЪГЛАСИЕ , НИЕ СЪБИРАМЕ И ОБРАБОТВАМЕ СЛЕДНИТЕ КАТЕГОРИИ ВАШИ ЛИЧНИ ДАННИ :

 • · ПЕРСОНАЛНИ лични данни : Вашето име, ЕГН, адрес, e-mail адрес, телефонен номер;

● ИНФОРМАЦИЯ за Вашия автомобил : регистрационен номер, номер на шаси, дата начало гаранция, сервизна история на автомобила.

 

2. Лични данни могат да се събират само за конкретни, изрично указани и законни цели-Данните, получени за конкретни цели, не могат да бъдат използвани за други непосочени или неуказани по закон цели.

За какви цели и на какво основание обработваме Вашите личните данни:

А) Обработване на данните, което е необходимо за сключване или изпълнение на договора за покупка на стоки/услуги и/или договор за лизинг. В тези случаи обработваме данните Ви за следните цели:

 • · Идентифициране на клиент при: сключване на нов или изменение на съществуващ договор за услуги, сключване на договор за покупка или лизинг; изпълнение на заявки за предоставяне на стоки/услуги;
 • · Издаване на сметки/фактури за закупените/предоставените стоки и/или услуги;
 • · Предоставяне на информация за клиента и извършени от него покупки и/или ползвани от него услуги по запитване/искане/проверка от компетентен орган и при наличие на законово основание за това;

Б) Обработваме данните, предоставени ни с Вашето изрично съгласие за следните цели:

● Да Ви изпращаме напомнителни писма/съобщения относно Вашия автомобил и да подновяваме всяка услуга , която предлагаме и чийто срок;

● Да Ви изпращаме информация за събития и Да Ви информираме относно предложения за продукти и услуги , които , въз основа на историята на Вашите покупки на стоки и/или наши услуги, сме идентифицирали като такива , които биха представлявали интерес за Вас , биха били полезни и релевантни на Вашия автомобил и/или Вашата мобилност;

● Да се свързваме с Вас /с Ваше съгласие/ в провеждани от нас проучвания за клиентската Ви удовлетвореност лично на Вас като наш клиент и относно ползваните от нас услуги и/или продукти за Вашия автомобил, както и да свързваме с Вас  при последващата обработка и анализ на тези проучвания;

 

В) Обработваме вашите лични данните, на основание нашия законен интерес като администратор за следните цели:

● Да актуализираме и/или коригираме Вашите лични данни , които по съответния законосъобразен начин са вече събрани и/или ползвани от нас  и са налични при нас;

● Да управляваме предоставеното от Вас съгласие , както е посочено в настоящото уведомление /например за последващи от Ваша страна откази, оттегления на предоставеното от Вас съгласие/;

Г) Обработваме вашите лични данните, на основание законово изискване за следните цели:

● Съобразяване с разпореждане на съда или друго нареждане от държавен орган.

 

3. Личните данни трябва да бъдат адекватни, релевантни, ограничени до това, което е необходимо за обработването им със съответната цел. (принцип на минимално необходимото)

ДЛЗД/Отговорникът по защита на данните е отговорен да осигури  да не събира информация, която не е строго необходимо за целта, за която тя е получена.

4. Личните данни трябва да бъдат точни и актуализирани във всеки един момент, и да са положени необходими усилия, за да е възможно незабавно (в рамките на възможните технически решения) изтриване или коригиране.

 

5. Личните данни трябва да се съхраняват в такава форма, че субектът на данните може да бъде идентифициран само толкова дълго, колкото е необходимо за обработването.

За какъв срок се съхраняват личните Ви данни ? Продължителността на съхранение на личните Ви данни зависи от целите на обработването, за които са събрани.Сроковете за съхранение на събираните от нас лични данни са следните :

А) Личните данни, обработвани с цел сключване/изменение и изпълнение на договор за предоставяне услуга/лизинг и/или за продажба на стока се съхраняват минимум за срока на действие на договора и до окончателно уреждане на всички финансови отношения между страните Администраторът може да съхранява някои от личните Ви данни и за по-дълъг срок до изтичане на съответната погасителна давност с цел защита при евентуални претенции на клиенти във връзка с изпълнение/прекратяване на договор за покупка на стоки и/или предоставяне на услуги, както и за по-дълъг срок в случай на вече възникнал правен спор във връзка с изложеното до окончателното му решаване с влязло в сила съдебно /арбитражно решение.;

Б/ Личните данни, обработвани с цел издаване на счетоводни/финансови документи за осъществяване на данъчно–осигурителния контрол, като но не само – фактури, дебитни, кредитни известия, приемо-предавателни протоколи, договори за предоставяне на услуги/лизинг се съхраняват поне 5 години след изтичане на давностния срок за погасяване на публичното вземане, освен ако приложимото законодателство не предвижда по – дълъг срок.

В/ Личните данни, обработвани въз основа на предоставено от Ваша страна изрично съгласие се съхраняват за срок от 20 години или до оттегляне на изрично даденото съгласие за това.

Г/  Видеозапис/аудиозапис се съхранява  до 30 дни от създаване на записа- за целта администраторът въвежда система за автоматично дисково изтриване на записа преди изтичане на посочения срок за съхранението му.

Когато личните данни се запазват след датата на обработването, те ще бъдат  съхранявани по подходящ начин (минимизирани, криптирани, псевдонимизирани), за да се защити самоличността на субекта на данните в случай на нарушение на данните.

6. Личните данни трябва да бъдат обработени по начин, който гарантира подходяща сигурност

Длъжностното лице за защита на данните / Отговорникът по защита на данните ще извърши оценка на въздействието  (оценка на риска) , като вземе предвид всички обстоятелства, свързани с операциите по управление или обработване на данни

При оценяването на подходящи технически мерки, длъжностното лице по защита на данните ще разгледа следното:

 • Защита с парола;
 • Автоматично заключване на бездействащи работни станции в мрежата;
 • Премахване на права на достъп за USB и други преносими носители с памет;
 • Антивирусен софтуер и защитни стени;
 • Правата за достъп основани на роли, включително тези,  на назначен временно персонал
 • Защитата на устройства, които напускат помещенията на  организацията, като лаптопи или други;
 • Сигурност на локални и широкообхватни мрежи;
 • Технологии за подобряване на поверителността, като например псевдонимизиране и анонимизиране;
 • Идентифициране на подходящи международни стандарти за сигурност.

При оценяването на подходящите организационни мерки Длъжностното лице за защита на данните ще вземе предвид следното:

 • Нивата на подходящо обучение в администраторите ;
 • Мерките, които отчитат надеждността на служителите (например атестационни оценки, препоръки и т.н.);
 • Включването на защитата на данните в трудовите договори;
 • Идентификация на дисциплинарни мерки за нарушения по отношение на обработването на данни;
 • Редовна проверка на персонала за спазване на съответните стандарти за сигурност;
 • Контрол на физическия достъп до електронни и хартиено базирани записи;
 • Приемането на политика на „чисто работно място“[1];
 • Съхраняване на хартия на базата данни в заключващи се стенни шкафове;
 • Ограничаване на използването на портативни електронни устройства извън работното място;
 • Ограничаване на използването от служителите на лични устройства на работното място;
 • Приемане на ясни правила за създаване и ползване на пароли;
 • Редовно създаване на резервни копия на личните данни и физическо съхраняване на носителите с копия извън офиса;
 • Налагане на договорни задължения на организации контрагенти да предприемат подходящи мерки за сигурност при прехвърляне на данни извън ЕС.

Тези контроли са избрани въз основа на идентифицираните рискове за лични данни, както и потенциала за нанасяне на вреди, на лицата, чиито данни се обработват.

 

 1. Права на субектите на данни

Какви са Вашите права във връзка с обработването на личните Ви данни . Като наш клиент и по отношение Вашите лични данни имате следните права:

 • Да поискате копие от своите лични данни от администратора;
 • Да искате от администратора коригиране на лични данни когато те са неточни, както и когато не са вече актуални;
 • Да изисквате от администратора изтриване на лични данни (право „да бъдеш забравен"), в случаите когато това е допустимо и липсва друго основание за обработване на личните Ви данни;
 • Да искате от администратора ограничаване на обработването на лични данни като в този случай данните ще бъдат само съхранявани, но не и обработвани.;
 • Да направите възражение срещу обработване на негови лични данни;
 • Да направите възражение срещу обработване на лични данни, отнасящо се до него за целите на директния маркетинг.
 • Да се обърнете с жалба до надзорен орган ако смята, че някоя от разпоредбите на ОРЗД е нарушена;
 • Да поискате да Ви бъдат предоставени личните данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат;
 • Да оттегли съгласието си  за обработката на личните данни по всяко време с отделно искане, отправено до администратора;
 • Да се противопоставите на автоматизирано профилиране, което се случва без негово съгласие.
 • Да откажете предоставянето на Вашите лични данни.  Но, за да осъществите онлайн покупка на сайта ни, съответно, за да сключим договор с Вас и да Ви предоставим заявените услуги/стоки в съответствие с законовите ни задължения, ние се нуждаем от определени данни. Непредоставянето на тези данни препятства възможността администраторът да сключи договор с Вас за услуги/стоки с Вас. А кои са тези данни, чието непредоставяне от Ваща страна препятсва предоставянето на стоката/услугата от наша страна. Това са  : А/ три имена, ЕГН или личен номер на чужденец, адрес, телефон и/или адрес на електронната поща за връзка с Вас, или посочено от Вас лице за контакт; Б/три имена, ЕГН, адрес и други данни на Ваш пълномощник, посочени в документа, с който сте го упълномощили да Ви представлява пред нас; В/ данни, събирани при плащане, направено към нас, по начина, посочен в Правилата за онлайн пазаруване на www.autobox.bg; Г/ данни от профила ви за достъп до www. autobox..bg – потребителско име, история на заявките / поръчките; Д/ адрес за доставка

2. Упражняването на  всичики горепосочени права от субекта на данни е улеснено чрез възможността те да бъдат осъществени както на място в нашите обекти, така  и/или по електронен път на електронен адрес :   info_gdpr@autobox.bg.

Назначеното длъжностно лице по защита на данните е на разположение на нашите клиенти от понеделник до петък от 8-17 часа на телефон 0894564765.

 

 1. Сигурност на данните

1. Всички наши служители / работници са отговорни за гарантирането на сигурността при съхраняването на данните, за които те отговарят и които държим като администратори, както и, че данните се съхраняват сигурно.  Вашите лични данни ще бъдат достъпни единствено и само на администраторите и на упълномощени от администраторите доставчици на услуги/франчайз партньори във връзка с изпълнение на посочените в настоящите условия цели. За гарантиране сигурността на Вашите  лични данни, администраторите сключват с всички посочени трети лица /доставчици, франчайз партньори/ договори с включени клаузи за поверителност.

2. Всички лични данни трябва да бъдат достъпни само за тези, които се нуждаят от тях, а достъпът може да бъде предоставен само в съответствие с изградените правила/условия за контрол на достъпа. Всички лични данни трябва да се третират с най-голяма сигурност и трябва да се съхраняват:

 • в самостоятелна стая с контролиран достъп; и/или в заключен шкаф или в картотека; и/или
 • ако е компютъризирана, защитена с парола в съответствие с вътрешните изисквания посочени в организационните и технически мерки за контролиране на достъпа до информация и / или
 • съхранявани на преносими компютърни носители, които са защитени в съответствие с организационните и технически мерки за контролиране на достъпа до информация.

3. Администраторите са създали организация, която гарантира, че компютърните екрани и терминалите не могат да бъдат гледани от друг, освен от оторизираните служители / работници. Всички служители / работници на администраторите ще бъдат обучени и ще приемат съответните договорни клаузи/декларация за спазване на организационните и технически мерки за достъп, както и правилата за заключване на работните станции, преди да им бъде предоставен достъп до информация от всякакъв вид.

4. Създадена е организация записите върху хартиен носител да не бъдат достъпни за неоторизирани лица и да не могат да бъдат изваждани от определените офисни  помещения без изрично  разрешение. Веднага щом хартиените документи вече не са необходими за текущата работа по поддръжката на клиенти, те трябва да бъдат унищожени в съответствие със създадена за това процедура/правила и съответен протокол.

5. Личните данни могат да бъдат изтривани или унищожавани само в съответствие с Процедура за съхраняване и унищожаване на данните. Записите на хартиен носител, които са достигнали датата на съхранение, трябва да бъдат нарязани и унищожени като "поверителни отпадъци". Данните върху твърдите дискове на излишните персонални компютри трябва да бъдат изтрити или дисковете унищожени, съгласно изградените правила/процедури.[2]

 1. Политика за „бисквитките“ 

Използване на „бисквитки“

„Бисквитките“ са кратки текстови файлове или малки пакети от информация, които се съхраняват чрез Интернет браузера на Вашето крайно устройство (компютър, таблет, лаптоп или мобилен телефон), когато посещавате различни сайтове и страници в Интернет. Основната цел на „бисквитките“ е да правят потребителя разпознаваем, когато той се завръща отново на Уебсайта. Някои „бисквитки“ имат и по-специфично приложение, като например да запаметяват потребителското поведение на сайта и да улесняват потребителя при ползването на Уебсайта. Повече информация за това как функционират „бисквитките“ можете да намерите в Интернет.

Как се използват „бисквитки“ на Уебсайта ни?

Ние използваме „бисквитки“ на Уебсайта ни предимно с цел улесняване на ползваемостта на сайта, подобряване на неговата работа и съхраняване на информация за потребителското поведение. При този процес не се съхраняват никакви лични данни, т.е. чрез “бисквитките“ на сайта autobox.bg не може да Ви идентифицира като личност, поради което спрямо събирането на тази информация не се прилага Закона за защита на личните данни. Събраната информация от „бисквитки“ обикновено се използва в обобщен вид с цел анализ на потребителското поведение на Уебсайта, което ни позволява да подобряваме функционалността на сайта, потребителските пътеки и ползваното съдържание.

Какви „бисквитки“ се използват на Уебсайта ни?

Сесийни „бисквитки“- Този тип „бисквитки“ Ви улеснява в ползването на сайта, като те съхраняват информация временно, само в рамките на сесията на използвания браузер. Обикновено информацията, която се съхранява чрез тях, е какви продукти сте добавили в количката на електронния магазин, кои страници на сайта сте посетили и как сте стигнали до дадена информация. Тези „бисквитки“ не събират информация от Вашето крайно устройство и се изтриват автоматично, когато напуснете Уебсайта или прекратите сесията на Вашия браузър.

Постоянни "бисквитки"- Те ни дават възможност да съхраняваме конкретна информация за сърфирането, като например анализиране посещенията на сайта, как вие сте достигнали до Уебсайта, какви страници сте прегледали, какви опции сте избрали, както и накъде сте се насочили през този Уебсайт. Проследяването на тази информация, ни дава възможност да правим подобрения на Уебсайта, включително да коригираме грешки и да разширяваме съдържанието. Срокът на съхранение на този вид “бисквитки” варира според конкретното им предназначение.

"Бисквитки" на трета страна -  На нашия Уебсайт има препратки към други сайтове или вградено съдържание от други сайтове, например от Facebook, YouTube, Twitter, Google+, LinkedIn, уебсайтове на партньори на AutoBOX и др. Възможно е при посещаването на тези сайтове или отварянето на съдържанието от тях, да се складират на Вашето крайно устройство „бисквитки“ от тези уебсайтове. Именно тези „бисквитки“ се дефинират като „бисквитки на трети страни“, като AutoBox няма контрол върху генерирането и управлението на тези „бисквитки“. За това Ви съветваме да потърсите информация за тях и за начина им на управление на уебсайтовете на съответните трети страни.

Как мога да управлявам използването на „бисквитки“ ?

Всички браузъри позволяват управлението на „бисквитки“ от специално създадена за целта папка на Вашия браузър. Можете да блокирате получаването на „бисквитки“, да изтриете всички или част от тях или да зададете Вашите настройки за предпочитания по отношение на използването на „бисквитки“ преди да инициирате посещение на www.autobox.bg. Имайте предвид, че изтриването или блокирането на „бисквитки“ може да повлияе неблагоприятно върху функциите на нашия Уебсайт, а оттам и върху Вашето потребителско преживяване на него.

Изключване или блокиране на „бисквитки“

Контролирането, изключването или блокирането на „бисквитките“ се управлява от настройките на Вашия браузер. По-долу ще намерите линкове с препратки към помощна информация в Интернет относно как се извършва контрола на „бисквитки“ в различните видове браузери. Имайте предвид, че пълната забрана на използването на всички „бисквитки“, може да рефлектира върху функционалното представяне на сайта, неговата ефективност и достъпването на определена информация.

Internet Explorer | Firefox | Chrome | Safari | Opera | Blackberry | Safari iOS | Windows Mobile

Всички „бисквитки“, които се ползват на Уебсайта ни се заличават/изтриват автоматично след определен период от време. Този период варира до 730 дни според предназначението на конкретната „бисквитка“.

 

 1. Регистър на обработванията на данни (инвентаризация на данните)

Създали сме процес на инвентаризация на събираните и обработвани от нас лични данни като част от своя подход за справяне с рисковете и възможностите в процеса на спазване на политиката за съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679. При инвентаризацията на данните при нас  и в работният поток от данни се установяват:

 • бизнес процесите, които използват лични данни;
 • източниците на лични данни;
 • броя на субектите на данни;
 • описание на категориите лични данни и елементите на във всяка категория;
 • дейностите по обработване;
 • целите на обработването, за което личните данни са предназначени;
 • правното основание за обработването;
  • получателите или категориите получатели на личните данни;
  • основните системи и места за съхранение;
  • всички лични данни, които подлежат на трансфери извън ЕС;
  • сроковете за съхранение и заличаване.

 

Настоящите условия за поверителност и защита на личните данни са част от общата ни ПОЛИТИКА за защита личните данни, приета на 14.05.2018 г.